Управленската политика на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД е насочена към осъзнато, високо качество в дейността на всеки, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите е качествено строителство, отговарящо на националното законодателство, при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и управление на въздействието върху околната среда.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

НА „ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА” ЕООД

1. Качество в работата:

 • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД. 

 • Качествено извършване на строително-монтажните работи и постигане на пълното им
  съответствие с изискванията на клиентите и нормативните изисквания към строителния процес. 

 • Постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика; 

 • Оптимизиране на процесите във фирмата - за адекватност, целесъобразност и
  съответствие на регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и
  развитие; 

 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от
  доставчици и подизпълнители на фирмата;

 • 2. Здраве и безопасност при работа 

 • Създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, подизпълнителите и други свързани с дейността лица; 

 • Реализация на по-високи от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите; 

 • Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се разработват и внедряват във всички фази на инвестиционния процес, в етапа на конструирането (реконструирането) на оборудването и технологиите, като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително. 

3. Опазване на околната среда

Като осъзнава въздействието, което строително - монтажните работи, продуктите, използвани в строителството, генерираните строителни и битови отпадъци, механизацията и транспортните средства на дружеството оказват върху околната среда, ръководството на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД се ангажира да:

 • Спазва в дейностите си приложимото законодателство и регламенти свързани с опазване на околната среда. 

 • Взема управленски решения за опазване на околната среда, предотвратяване на замърсяването и минимизиране на риска за обществото. 

 • Осигурява необходимите ресурси за поддържане на добри екологични практики 

 • Информира служителите си и другите заинтересовани страни за поетите ангажименти
  по управление на околната среда, като изисква и техния принос. 

 • Непрекъснато подобрява системата за управление на околната среда и периодично да
  докладва прогреса пред заинтересованите страни. 

4. Служители и работници 
Планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
Прилагане на подходящи методи и действия за повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на организацията, за качество на извършваните СМР, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. 

От своя страна ръководният екип също полага усилия за увеличаване и подобряване на техническото оборудване, обучение на екипа и показва отношение към цялостната си дейност, характерно за европейските и световни строителни стандарти. За Хидростроител ПА важи определението „от европейски тип и с европейско качество”, което я прави 

5Клиенти

Ефективно и ефикасно да се използват наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
Отношенията с клиентите да се създават, поддържат и развиват на основата на честност и коректност;

Събиране на информация от клиентите за качеството на извършеното строителство и дали то се доближава до техните потребности и очаквания;
Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД.

6. Анализ и оценка

Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата;
Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност; Осигуряване на постоянно подобрение на дейността на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД, чрез вземане на решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;

Усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управление на качеството на продуктите и услугите и осигуряване на здраве и безопасност при работа. Опазване на околната среда в процеса на извършване на СМР.

7. Машини и съоръжения

Непрекъснато поддържане в изправност на машините, комуникационното и компютърно оборудване на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД, за осигуряване качество в строителните работи, гарантиране на здраве и безопасност при работа.

8. Нормативни документи

Поддържане в актуално състояние на ползваните нормативни документи и други документи, които фирмата е приела. Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

Следвайки тази политика на управление, ние се стремим ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД да се утвърди като предпочитан партньор на вътрешния строителен пазар.

За изпълнението на тази политика, ръководството на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД разработи и внедри Интегрирана система за управление, отговаряща на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2005.

В тази връзка ръководството изисква от всички служители и работници, от всички бригади на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност. Да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

ДЕКЛАРИРАМ:

личного си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, здравето и безопасността при работа и управление на околната среда, гарантираща правата и очакванията на клиентите, служителите на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД и обществото за постоянно подобрение на качеството на изградените строителни обекти, за осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда и свързания с това траен просперитет на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД.

инж. Пламен Ангелов

Управител на ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД

Фирмата е член на Българската строителна камара
Сертифицирана по стандартите ISO 9001: 2015 и BS OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2015 от LRQA